Privacyverklaring

Privacy Verklaring
Dorpsbistro Naast de Buren (hierna te noemen “Naast de Buren”) respecteert uw
persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt
verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens
gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand
zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de
AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Naast de
Buren verwerkt.
Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
Naast de Buren verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening
te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor
evaluatie van onze dienstverlening schakelt Naast de Buren veelal een derde partij in. U als
betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te
laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van
communicatie uitingen van Naast de Buren.
Doel verwerking persoonsgegevens
Naast de Buren verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te
noemen doeleinden:
– het communiceren ten aanzien van het maken van reserveringen
– het versturen van een nieuwsbrief
– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.
– marketing- en communicatie activiteiten.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Naast de Buren verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten
behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
– e-mailadres
– telefoonnummer
– evt. allergenen
Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Naast de Buren omdat deze door u als betrokkene op
eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde
partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen
bekend zijn geworden.
Grondslag verwerking persoonsgegevens
Naast de Buren verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de
hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
Privacy Verklaring 2/5
– wettelijke verplichting
– uitvoering van een overeenkomst
– verkregen toestemming van betrokkene(n)
– gerechtvaardigd belang
Delen van persoonsgegevens met derden
Naast de Buren deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk
voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te
denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een
deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht
van Naast de Buren, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw
persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de
wederpartij.
Daarnaast kan Naast de Buren persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een
toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een
wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van Naast de Buren uw persoonsgegevens
verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens
gehouden is tot naleving van de AVG. Door Naast de Buren ingeschakelde derde partijen, die als
verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw
persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan
een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion
of deskundigenrapport.
Beveiliging persoonsgegevens
Naast de Buren hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw
persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende
technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau
te waarborgen. In het geval Naast de Buren gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals
een IT-leverancier, zal Naast de Buren in het kader van de bescherming van persoonsgegevens
in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
Privacy Verklaring 3/5
Bewaartermijn persoonsgegevens
Naast de Buren bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is
voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van weten
regelgeving is vereist.
Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens,
verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u
sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw
verzoek nader bericht van ons.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Naast de Buren aan uw verzoek als
betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de
geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
Naast de Buren t.a.v D.A. van der Ham-Woodrow
Wij zullen u binnen enkele werkdagen antwoord geven. Voor dringende vragen kunt u Naast de
Buren telefonisch bereiken via 06-23568713
Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:
a. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
b. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
c. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
d. recht van verzet
e. recht op dataportabiliteit
f. recht op vergetelheid
g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.
Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan
de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig
paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Naast de
Buren neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen
persoonsgegevens.
Gebruik social media
Op de website(s) van Naast de Buren, (www.naastdeburen.nl) zijn knoppen (ook wel buttons
genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale
(media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Naast de Buren
houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens
door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u
van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement
van die derden door te lezen.
Privacy Verklaring 4/5
Statistieken en cookies
Naast de Buren houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De
langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door
Naast de Buren verkocht aan derden.
Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Naast de Buren te vergroten, wordt gebruik
gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek
op de website(s) van Naast de Buren op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt
geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de
functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.
De website van Naast de Buren maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in
hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit
helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de
informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Naast de
Buren geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en
voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het
gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Naast
de Buren heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.
Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecompost/
internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of
verwijderen.
Aanpassing privacy statement
Naast de Buren heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden
op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).
Privacy Verklaring 5/5
Vragen & Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy
statement kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensverwerking van Naast de Buren
via info@naastdeburen.nl/06-23568713.
Deze privacy verklaring is op 11-7-2018 vastgesteld.